HELUZ Family 2in1

26 Srpen 2013
Kategorie: Technologie
26 Srpen 2013, Komentáře: Komentáře nejsou povoleny

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. nyní nabízí řešení pro hrubou stavbu nízkoenergetických a pasivních domů.  Jedná se o nový typ cihel s integrovaným izolantem generačně vycházejících z cihel HELUZ Family. V článku jsou uvedeny základní vlastnosti zdiva z těchto cihel a jejich použití.

Při zvyšování tepelněizolačních parametrů jednovrstvého zdiva bylo nutné zajistit také ostatní potřebné vlastnosti, jako je např. pevnost cihelných bloků, pevnost zdiva, akustické vlastnosti.   U cihel HELUZ s integrovanou izolací byly zachovány i ostatní parametry, které jsou pro zdivo z klasických cihelných bloků samozřejmostí, a to: výhodné difúzní a tepelněakumulační vlastnosti, požární odolnost a zdravotní nezávadnost. Bylo pamatováno také na praktickou stránku věci, jako je samotná výstavba stěn z těchto cihelných prvků a běžné provádění detailů.

Tepelněizolační vlastnosti

Jak již bylo v úvodu řečeno, HELUZ Family 2in1 jsou dalším vývojovým stupněm řady cihelných bloků HELUZ Family. Za zvýšením tepelného odporu cihel o 40 % stojí potlačení sálavé složky tepelného toku přes vzduchové dutiny pomocí integrovaného expandovaného polystyrenu, kterým jsou dutiny cihel vyplněny. Hodnota tepelného odporu zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 při 1% hmotnostní vlhkosti zdiva bez omítek je 8,64 m2.K/W (podle EN 12524 je pro keramický střep uvažováno s vlhkostí 0,7 % ob. což je při přepočtu na hmotnostní vlhkost cca 0,5 % hm.). Tepelný odpor cihel byl stanoven na základě měření v akreditované laboratoři CSI Praha a.s. Se zlepšením tepelněizolačních vlastností se oproti neplněným cihlám zvyšuje i akumulace tepla a teplotní útlum.

Šíření vodní páry v konstrukci

Polystyren je všeobecně vnímaný jako málo difúzně otevřený materiál. Toto tvrzení může do jisté míry platit o deskách z expandovaného polystyrenu. V cihlách HELUZ Family 2in1 je pro vyplnění dutin použita speciální technologie vyvinutá samotnými pracovníky firmy, která zajišťuje, že polystyren nezhoršuje difúzní vlastnosti cihel. To potvrzují výsledky zkoušky difúzních vlastností v laboratoři CSI Praha a.s. a v rakouské uznávané laboratoři BTI Linz. V pražské laboratoři byly provedeny srovnávací zkoušky podle metodiky EN ISO 12572. Hodnota ekvivalentního faktoru difúzního odporu byla pro cihly bez polystyrenu m = 9,3 a pro cihly s integrovaným polystyrenem         m = 9,7. Hodnoty jsou téměř identické, rozdíl na desetinném místě není již z praktického pohledu podstatný. V rakouské laboratoři proběhly evropsky unikátní zatěžovací testy ve speciálních klimatických komorách simulujících reálné vnitřní a vnější klimatické podmínky. Také tento test proběhl úspěšně. Prokázalo se, že se v cihlách nehromadí kondenzát a absolutní vlhkost obsažená       v cihlách nebyla vyšší jak 0,35 % hm.

Další parametry cihel

Cihly HELUZ Family 2in1 jsou vyplněny samozhášivým expandovaným polystyrenem, jehož třída reakce na oheň je E. Pálené cihly mají třídu reakce na oheň A1. Cihly HELUZ Family 2in1 byly podrobeny zkouškám pro klasifikaci třídy reakce na oheň v akreditované laboratoři PAVÚS. I když na základě zkoušek by mohly být zařazeny do třídy A2, podle výkladů platných technických norem jsou zařazeny do třídy reakce na oheň B-s1,d0. Požární odolnost zdiva s oboustrannou omítkou je REI 90. Zdravotní nezávadnost výrobku byla s kladným hodnocením otestována ve Státním zdravotním ústavu a u rakouské společnosti Innenraum. Zkouškou byla  mimo jiné stanovena i hodnota laboratorní vzduchové neprůzvučnosti zdiva z cihel HELUZ Family 50 2in1 na Rw = 44 dB. Pevnost cihel je obvyklých 8 MPa. Charakteristická pevnost zdiva při použití celoplošné tenkovrstvé malty je 2,37 MPa, při zdění na PU pěnu HELUZ pak 2,0 MPa.

Přehled základních vlasností

Název cihel Rozměry Pevnost zdiva fk (MPa) Součinitel prostupu tepla  při praktické vlhkosti zdiva bez omítek U (W/m2.K) Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti           l (W/m.K)
d x š x v(mm) celoplošnátenkovrstvá malta zdicí pěna HELUZ
Family 50 2in1 247 x 500 x 249

2,37

2,0

0,11 0,058
Family 44 2in1 247 x 440 x 249 0,14 0,061
Family 38 2in1 247 x 380 x 249 0,17 0,066

 

Použití

Broušené cihly HELUZ  Family 2in1 šířky 50, 44 a 38 cm jsou určeny pro stavbu energeticky efektivních budov (nízkoenergetických či pasivních). Díky svým tepelněizolačním parametrům představují v současné době špičku mezi zdicími materiály. Úniky tepla stěnami obvodového pláště domu však tvoří 20 – 30 % z celkové tepelné ztráty, a proto je pro dosažení co nejúspornějšího domu nutné volit vhodně i ostatní konstrukce. Další významnou otázkou je správná volba technického vybavení.

Comments are closed.